Санаторно - курортная карта форма № 072/у скачать

САНАТОРНО — КУРОРТНАЯ КАРТА

САНАТОРНО — КУРОРТНАЯ КАРТА Форма № 072/у

Медицинская документация Форма № 072/у утверждена приказом и.о. Министром здравоохранения Республики Казахстан «23» ноября 2010 года № 907

А4 форматы
Формат А4
КҰЖЖ бойынша ұйым коды _______________
БСН бойынша ұйым коды ________________
Код организации по ОКПО ______________
Код организации по БИН _______________
 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2010 жылғы «23» қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген № 072/е нысанды медициналық құжаттама
Ұйымның атауы
Наименование организации
Медицинская документация Форма № 072/у утверждена приказом и.о. Министром здравоохранения Республики Казахстан «23» ноября 2010 года № 907

 

САНАТОРИЙЛІК — КУРОРТТЫҚ КАРТА
САНАТОРНО — КУРОРТНАЯ КАРТА

№ ___________________________

20____ жылғы (года)___________________

__________________________________________________________

Санаторийлік немесе амбулаториялық-курстық емделуге жолдау

қағазын көрсеткенде беріледі. Бұл картасыз жолдау қағазы күшіне

енбейді (Выдается при предъявлении путевки на санаторное или

амбулаторно-курсовое лечение. Без настоящей карты путевка

недействительна)

Карта берген емдеу ұйымының мекенжайы (Адрес и телефон лечебной организации, выдавшей карту):

Код КАТО ____________________________________________________

Облыс (Область) _____________________________________________

Аудан (район) _______________________________________________

Қала (город) ________________________________________________

Көше (улица) ________________________________________________

Емдеуші дәрігердің тегі, аты, әкесінің аты

(Фамилия, имя, отчество лечащего врача) _____________________

___________________________________________________________________

 1. Науқастың ТАӘ (ФИО больного (полностью)) _______________________

___________________________________________________________________

Жынысы: ер, әйел (астын сызыңыз), туған жылы

(Пол: муж., жен., (подчеркнуть)), дата рождения) __________________

Үйінің мекенжайы мен телефоны (Домашний адрес и телефон) __________

___________________________________________________________________

 1. Оқу (жұмыс) орны (Место учебы (работы)) ________________________

___________________________________________________________________

 1. Лауазымы (Занимаемая должность) ________________________________

БАЛАЛАР БЛОГІ (0-17 жасты қоса алғанда)

ДЕТСКИЙ БЛОК (0-17 лет включительно)

Ата-анасының жұмыс орны мен телефоны

(Место работы родителей и телефон) ________________________________

___________________________________________________________________

 1. Анамнез: туғандағы салмағы, даму ерекшеліктері,

қандай аурулармен ауырды (неше жасында)

(Анамнез: вес при рождении, особенности развития,

перенесенные заболевания (в каком возрасте))

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 1. Тұқым қуалаушылығы (Наследственность) ___________________________

____________________________________________________________________

 1. Профилактикалық екпелері (уақытын көрсетіңіз)

(Профилактические прививки (указать даты)) _________________________

____________________________________________________________________

 1. Осы ауруының анамнезі: неше жасынан ауырады, ерекшеліктері мен

ағымының сипаттамасы, асқыну жиіліктері, соңғы асқынуы, жүргізілген

емдеу шаралары (оның ішінде қайталануға қарсы),

санаториялық-курорттық емдеу жүргізілді ме, қанша рет, қайда және

қашан. (Анамнез настоящего заболевания: с какого возраста болен,

особенности и характер течения, частота обострений, дата последнего

обострения, проводимое лечение (в т.ч. противорецидивное) указать

пользовался ли санаторно-курортным лечением, сколько раз, где и

когда) _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 1. Қазіргі уақыттағы шағымдар

(Жалобы в настоящее время) _________________________________________

 1. Объективті қарау деректері

(Данные объективного осмотра) ______________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 1. Зертханалық, рентгенологиялық және басқа зерттеулер деректері

(күні)

(Данные лабораторного, рентгенологического и др. исследований (даты))

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Негізгі диагнозы (Диагноз основной) ________________________________

____________________________________________________________________

Қосалқы сырқаттары (Сопутствующие заболевания) _____________________

____________________________________________________________________

Мөр орны
Место печати
Емдеуші дәрігердің қолы
(Подпись лечащего врача) ___________________________
Бөлімше менгерушісінің қолы
(Подпись заведующей отделением) ____________________

Санаторийлік іріктеу комиссияның қорытындысы

(Заключение санаторно-отборочной комиссии)

Негізгі диагнозы (Диагноз основной) ________________________________

____________________________________________________________________

Қосалқы сырқаттары (Сопутствующие заболевания) _____________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ұсынылған санаторийлік-курорттық емделу

(Рекомендуемое санаторно-курортное лечение) ________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Мөр орны
Место печати
Төраға (Председатель) _______________________________
Комиссия мүшелері (Члены комиссии) __________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Күні (Дата) _________________________________________
күні, айы, жылы (число, месяц, год)

Бұл карта барлық бағандары айқын толтырылып, қойылған қолдар анық,

мөрі басылған жағдайда ғана күшіне енеді. Карта 2 ай мерзімі ішінде

күшінде (Данная карта заполняется при условии четкого заполнения всех

граф, разборчивых подписей, наличия печатей. Срок действия карты 2

месяца.)

Нысанының міндетті қосалқы парағы (Обязательное приложение к форме)

Баланың мекенжайындағы аудандық емханаға қайтарылуы тиіс

(Подлежит возврату в районную поликлинику по месту жительства ребенка)

Баланың тегі, аты (Фамилия, имя ребенка) ___________________________

____________________________________________________________________

Санаторийде болды (Находился в санатории) __________________________

____________________________________________________________________

(с) _______________бастап, (по) ______________________дейін

Санаторий диагнозы (Диагноз санатория): ____________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Қосалқы сырқаттары (Сопутствующие заболевания) _____________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Жүргізілген ем (емдеу түрлері, процедуралар саны)

(Проведенное лечение (виды лечения, количество процедур))

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Емдеу тиімділігі (антропометрикалық, гематологиялық көрсеткіштер,

функциялық сынамалар динамикасы, соматикалық статусының өзгеруі және

т.б., емдеу нәтижелерінің жалпы бағасы)

Эффективность (динамика антропометрических, гематологических

показателей, функциональных проб, изменения в соматическом статусе и

др., общая оценка результатов лечения)) ____________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Былайғы емделуi туралы ұсыныстар

(Рекомендации по дальнейшему лечению) ______________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Инфекциялық аурулармен түйісуі

(Контакты с инфекционными заболеваниями) ___________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Бастан өткерген интеркурентті аурулары, негізгі және қосалқы

сырқаттарының асқынуы

(Перенесенные интеркуррентные заболевания, обострение основного и

сопутствующих заболеваний) _________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ординатордың қолы

(Подпись ординатора) ________________________

Бас дәрігердің қолы

(Подпись главного врача) ____________________

Күні (Дата) _______________________________

ЕРЕСЕКТЕРДІҢ БЛОГІ (18 жас және жасы үлкен)

БЛОК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18 лет и старше)

 1. Шағымы, қашаннан бері сырқат, анамнез деректері, бұның алдындағы

емделуі, оның ішінде санаторийлік-курорттық (Жалобы, давность

заболевания, данные анамнеза, предшествующее лечение, в том числе

санаторно-курортное)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 1. Клиникалық, зертханалық, рентгенологиялық және басқа

зерттеулердің қысқаша деректері (күндері)

(Краткие данные клинического, лабораторного, рентгенологического и

других исследований (даты)) ________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 1. Диагноз: а) негізгі (основной) __________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

б) қосалқы сырқаттары (сопутствующие заболевания) __________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ҚОРЫТЫНДЫ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ):

Курорттық емдеу (Курортное лечение) __________________________

____________________________________________________________________

ұсынылған курорттарды көрсетіңіз

(указать рекомендуемые курорты)

____________________________________________________________________

а) санаторийде (в санатории) _________________________________

___________________________________________________________________

бейінін көрсетіңіз (указать профиль)

_____________________________________________________________________

б) амбулаториялық – курстық (амбулаторно-курсовое)

Жергілікті санаторийде емделу ұсынылады (курорттан тыс)

(Рекомендуется лечение в местном санатории (вне курорта))

_____________________________________________________________________

санаторий бейінін көрсетіңіз

(указать профиль санатория)

Жыл мезгілі (Время года) ____________________________________________

М.О
М.П
Емдеуші дәрігер
(Лечащий врач) ____________________________________
Бөлімше меңгерушісі
(Заведующий отделением) ____________________________

САНАТОРНО — КУРОРТНАЯ КАРТА Форма № 072/у скачать

Медицинская документация Санаторно — курортная карта форма № 072/у утверждена приказом и.о. Министром здравоохранения Республики Казахстан «23» ноября 2010 года № 907

Санаторно - курортная карта форма № 072/у скачать

Санаторно — курортная карта форма № 072/у скачать PDF

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 постов в рубрике Медицина -
Рекомендуется для вас
Перечень лекарственных средств отпускаемых по рецептам врача
По рецептам врача

Перечень лекарственных средств отпускаемых по рецептам врача